Tuesday, August 19, 2014


(၁)ကင္ဆာ
သီးႏွံပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ အဂၤါအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစတတ္သည္။ အသက္အရြယ္ မိသားစုရာဇ၀င္၊ အစားအေသာက္နွင့္ ေနထိုင္မွဳ ပံုစံတို႔ကလည္း ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏွုန္း ကိုလြမ္းမိုးမွဳ ရွိသည္။
(၂)ေဟာ္မုန္းမညီမ်ွမွု
သီးႏွံပိုးသတ္ေဆး မ်ားသည္အမ်ိဳးသား ေဟာ္မုန္းကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး မ်ိဳးပြားစနစ္ကို အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မွိဳသတ္ေဆးမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးရွိျပီး အစားအေသာက္ အျဖစ္စီမံျပီး သည္အထိ ၾကြင္းက်န္လ်က္ ရွိတတ္သည္။
(၃)ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း
ဥယာဥ္မွဴးႏွင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမွဳ အျဖစ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သိျမင္စြမ္းရည္ ပ်က္စီးမွဳ အေပ်ာ့စား (mild cognitive dysfunction- MCD) ကဲ့သို႔ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရျပီး စကားတစ္ခြန္း ေျပေျပပ်စ္ပ်စ္ မေျပာနိုင္ျခင္း၊ စကားလံုးမ်ား မသိေတာ့ျခင္း၊ အေရာင္ႏွင့္နံပါတ္မ်ား မသိေတာ့ျခင္းအထိ ခံစားရတတ္သည္။
(၄)ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳ
စိုက္ခင္းပိုးသတ္ေဆး မ်ားမွသည္ အိမ္သံုးပိုးသတ္ ျဖန္းေဆးမ်ားအထိ ဓာတုပစၥည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပါ၀င္ၾကျပီး အင္းဆက္ပိုးမ်ား၏ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ဖ်က္စီးရန္ အဓိကေဖာ္စပ္ ထားေလ့ရွိသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္တစ္ဦး ထိေတြ႔ခိ်န္ ၾကာျမင့္ပါက ေမြးလာမည့္ ကေလးငယ္တြင္ ႏွဳတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကြဲ၊ နွလံုးတည္ေဆာက္ ပံုမွားယြင္းမွဳ၊ ေျခလက္ဖြဲ႔စည္းပံု မွားယြင္းမွဳတို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
(၅)ကိုယ္အဂၤါပ်က္ယြင္းမွဳ
သီးႏွံပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေစျပီးနာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမွဳ ျဖစ္ေစသည္။ ေရာဂါၾကီးၾကီးမားမား မရွိဘဲ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီး သူမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(၁) ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္
အစားစာျပီးေဆးလိပ္ (၁)လိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သာမန္ခ်ိန္တြင္ေဆးလိပ္ (၁၀)လိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ (ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္)
(၂) အသီးအႏွံမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမစားသံုးပါႏွင့္
သင္သည္အသီးအႏွံမ်ားအား အသားမ်ားႏွင့္တြဲဖက္စားသံုးေသာ အခါအစာအိမ္ထဲတြင္ အသီးအႏွံမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားကိုအူဆီသို႔ မေရာက္နိုင္ေသာထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္။ အစာအိမ္ထဲတြင္က်န္ရွိေနေသာ အစားအစာ မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို အစားမစားမွီ အနည္းဆံုး (၁)နာရီအလုိ (သို႔)အစားစားျပီး (၁)နာရီအၾကာမွ စားသံုးပါ။ မနက္ခင္းအစာ မရွိေသာအခိ်န္တြင္ စားသံုးပါကအသီးအႏွံမ်ား တြင္ပါ၀င္ေသာ အဟာရဓါတ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳနိုင္ျပီး ေန႔တစ္ေန႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ရရွိနိုင္သည္။
(၃) လက္ဖက္ရည္မေသာက္ပါႏွင့္
အစားစားျပီး လက္ဖက္ရည္ မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ဖက္ရြက္မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ အက္ဆစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎အရာမ်ားသည္ ပရိုတိန္းဓါတ္မ်ားကို ျဖစ္ေစနုိင္ျပီး ကြ်န္ုပ္တို႔ စားလုိက္ေသာ အစာမ်ားေခ်ဖ်က္ျခင္းကို ခက္ခဲေစနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစာစားျပီး တစ္နာရီၾကာမွသာ လက္ဖက္ကိုေသာက္သံုး သင့္ပါသည္။
(၄) ခါးပတ္ၾကိဳးကို မေလ်ာလိုက္ပါႏွင့္
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေသာအစားအစာမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ခါးပတ္ၾကိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ အားထုတ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ခါးပတ္ၾကိဳးမ်ား ေလ်ာ့ထားျခင္းက ဆိုးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎က အူမ်ားကို ရစ္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ္လည္း သင့္အားမသက္သာမႈကို ခံစားေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပမာဏအထိ သင္ အလြန္အကြ်ံစားသံုးမိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခါးပတ္ၾကိဳးေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ သင့္အား သက္သာေသာ ခံစားမွဳကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ခံစားေစျပီး ဒီခံစားမႈက သင္အား အလြန္အကြ်ံ စားသံုးေစပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ခါးပတ္ၾကိဳးေလ်ာ့ခ်ျခင္းအား မျပဳလုပ္ဘဲ သင့္အတြက္သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစနိုင္ေသာ အစာပမာဏကိုသာ စားသံုးပါ။
(၅) အစာစားျပီးေရမခ်ိဳးပါႏွင့္
အစားစားျပီးေရခ်ိဳးျခင္းသည္ လက္၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္သို႔ေသြး စီးဆင္းမွုျမန္ဆန္လာျပီး အစာအိမ္တစ္၀ိုက္ရွိ ေသြးပမာဏကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစာအိမ္၏ အစာေခ်ဖ်က္ျခင္း စနစ္ကိုအားနည္းေစသည္။
(၆) စားၿပီးၿပီးျခင္း လမ္းမေလွ်ာက္ပါႏွင့္။
အစာစားျပီးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အစားမေက်ျခင္းႏွင့္ အက္ဆစ္မ်ား ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစာစားျပီးနာရီ၀က္အၾကာတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေတာင္ပိုင္း ကာလိုနီယာ တကၠသိုလ္ရွိ သိပၸံနည္းက် ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း ဌာနမွ ေလ့လာသူ မ်ားသည္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ စြမ္းအင္မ်ားေလာင္ကြ်မ္းျခင္း အတြက္ေကာင္း မြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟုေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
သင္သည္အက္ဆစ္မ်ား ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းျခင္းႏွင့္ အစာအိမ္ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္နိုင္ရန္ အစာစားျပီးမိနစ္၂၀ သို႔မဟုတ္မိနစ္၃၀အၾကာတြင္ ၁၀မိနစ္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
(၇) ခ်က္ခ်င္းမအိပ္ပါႏွင့္။
အစားစားျပီးခ်က္ခ်င္းအိပ္လုိက္ျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔စားသံုးလုိက္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေၾကညက္ေစရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အူမ်ားတြင္ ၀မ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကို ျဖစ္ေစနုိင္သည္။

သာမန္ၾကက္သြန္နီေတြလို မ်က္ရည္မထြက္ေစ မယ့္ပံုစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီဥ (tearless onion) ေတြဟာႏွလံုးေရာဂါ ကိုကုသနိုင္ျပီး အ၀လြန္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ အသံုး၀ယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါကိုသုေတသီ Collin Dadyနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြက ေလ့လာနိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသုေတသီ အဖြဲ႔ဟာ မ်က္စိကုိ ပူေစျပီး မ်က္ရည္က်ေစတဲ့ ၾကက္သြန္နီဥမွာ ပါ၀င္ေသာ ပရိုတင္းကို နည္းပါးေအာင္ တီထြင္နိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲ့ဒီ႔ၾကက္သြန္နီဥ မွာပါ၀င္တဲ့ ဆာလဖာနဲ႔ အသြင္တူပစၥည္းဟာ ၾကက္သြန္နီဥ လိုပဲ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳနိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ႏွလံုးေသြးေၾကာတြင္း ေသြးခဲနိုင္ျခင္း၊ ေသြးခဲပိတ္ဆို႔ နိုင္ျခင္းေတြကို ကာကြယ္နိုင္ဖို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴကရတဲ့ အာနိသင္ေတြနဲ႔ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ အသံုးျပဳခဲ့တာ အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ကိုယ္အေလးခိ်န္ ကိုက်ဆင္းေစတယ္ လို႔လည္းသုေတသန မ်ားစြာမွာ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသီေတြဟာ ၾကက္သြန္နီမွာလည္း အလားတူ အာနိသင္ေတြ ရွိ/မရွိကို ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ခြဲခန္း စမး္သပ္မွုေတြအရ မ်က္ရည္မက်ေစေအာင္ တီထြင္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ ေတြဟာ ေသြးဥမႊားေတြ စုေ၀းလာျပီး ေသြးေၾကာတြင္းမွာ ေသြးခဲျခင္းကို ၾကက္သြန္ျဖဴလို ပဲကာကြယ္နုိင္ျခင္း ေရာင္ရမ္းမွဳေတြ ကိုသက္သာေစျခင္း စတဲ့အာနိသင္ ေတြကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းေစတယ္ဆို တဲ့အခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလ့လာမွဳကို Journal of Agricultural and Food Chemistry မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Monday, August 18, 2014ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း
ဥတုရာသီ ေဖါက္ျပန္ရမွဳ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းသည္ ကမာၻၾကီး ပူေႏြးလာမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ရျပီး ကမာၻ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ ဓါတ္ေငြ႕ အပါအ၀င္ မွန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား၏ ပမာဏ ပိုမို မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို အားလံုး သိရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕ေလထုအတြင္း မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္မွဳတြင္ စုိက္ပိ်ဳးေရး က႑မွလည္း ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္လ်က္ရွိရာ ေတာင္ယာခုတ္ မီးရွို႕သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ မွန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္ရာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္ယာခုတ္မီးရွို႕၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္
ဤစနစ္သည္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား ေဒသအားလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည့္ နည္းစနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအစားထိုးစရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲေျပာင္းမေပးနုိင္မွီ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ရင္းျဖင့္သာ အဓိက ၀မ္းစာ( စပါး/ေျပာင္း)တို႕ကို စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ ေနၾကရသည္။ ေတာင္ယာခုတ္ျပီးပါက မီးရွို႕ပစ္မွသာ စိုက္ပ်ိဳး၍ ရသည္ဟု လည္း တစ္သက္လံုး စြဲမွတ္ လာခဲ့ၾကပါသည္။
မီးရွို႕-မထြန္ေျမၾသဇာထိန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္
ဤနည္းစနစ္သည္ ေတာင္ယာခုတ္ျပီးပါက မီးမရွို႕ပဲ ထားသည့္ နည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ယာခုတ္ ျပီးေနာက္ ရရွိလာသည့္ အပင္အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္၍ ေတာင္ယာကြက္ေပၚတြင္ ေျမျပင္အႏွံ႕ လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ ထားေပးရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အရြက္အကိုင္းအေျခာက္ တို႔ျဖင့္ ေျမျပင္အႏွံ႕ လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ေပါင္းပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္ရန္ ခဲယဥ္း သြားပါသည္။ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မီးမရွို႕ပဲ ထားျခင္းျဖင့္ မွန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕ ထြက္ေပၚမွုလည္း ျဖစ္မလာေတာ့ပါ။ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ တေျဖးေျဖးျခင္း ေဆြးေျမ႕သြားကာ ေျမဆီေျမၾသဇာ အျဖစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖံုးအုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ မိုးရြာသည့္အခါ မိုးေရသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာ စီးဆင္း မသြားေတာ့ပဲ ေျမၾကီး ထဲသို႕ စိမ့္၀င္အား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖံုးအုပ္ထားသည့္ ေျမကြက္ကို စိုက္ခ်ိန္ေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း မထြန္ယက္ေတာ့ပါ။ စူးထိုးစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေပါက္ျပားျဖင့္ က်င္းရာကေလး ေဖၚ၍ ျဖစ္ေစ မ်ိဳးေစ့ကို ထည့္သြင္း စိုက္ပ်ိဳး ေပးရပါသည္။ ေျမကြက္တစ္ခုလံုးကို ထယ္ထိုးေပးရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ျပားျဖင့္ တူးဆြေပးရျခင္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လွ်င္ စိုက္မည့္ ေနရာေလး ကိုသာ တူးဆြ ေပးရ သည္မွာ လြန္စြာ လုပ္အား သက္သာေစပါသည္။ တစ္ကြက္လံုး ထြန္ယက္မွဳ မျပဳလုပ္ ေတာ့သည့္ အတြက္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ဖံုးအုပ္ထားသည့္ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ား သည္လည္း အေႏွာက္အယွက္ ဒုကၡေပးစရာ ျဖစ္မလာေတာ့ပါ။ ေျမလႊာကို ထြန္ယက္မွဳမျပဳေတာ့သည့္အတြက္ ကာဗြန္ဓါတ္ျပဳမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း မျဖစ္ေစေတာ့သျဖင့္ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မွု ကိုလည္း ျဖစ္မလာေတာ့ပါ။  မိုးရြာသည့္အခါ တြင္လညး္ အေပၚယံ ေျမဆီလႊာမ်ား ေရတုိက္စားခံရမွဳ မျဖစ္ေစ ေတာ့ပါ။
ေပါင္းေပါက္ေရာက္ မွဳသည္လည္း မီးရွို႕သည့္စနစ္၊ ထြန္ယက္သည့္စနစ္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း ေစပါသည္။ ေတာင္ယာကြက္ ကို မီးရွို႕လိုက္သည့္အခါ မီးရွို႕ျပီး မၾကာမွီမွာပင္ ေပါင္းပင္မ်ား စိမ္းထလာသည္ကို သတိထားမိၾက ပါလိမ့္မည္။ ထြန္ယက္လိုက္ သည့္ အခါတြင္လည္း သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ မစိုက္မွီမွာပင္ ေပါင္းက အရင္ ထလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေန ၾကရပါသည္။ မရွို႕-မထြန္ စနစ္ တြင္ ေျမျပင္အႏွံ႔ အပင္အစိတ္အပိုင္း အေျခာက္မ်ားျဖင့္ လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ ေပးထားသျဖင့္ ေပါင္းပင္ ေပါက္နိင္မွဳ အခြင့္အလမ္း ေတာ္ေတာ္ နည္းပါးသြား၍ ေပါင္းထမွဳ အေတာ္ေလး ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ေပါက္လာသည့္ ေပါင္းကိုလည္း သီးႏွံပင္ မစိုက္မွီ ေပါင္းသတ္ေဆးကို နည္းစနစ္ က်စြာျဖင့္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေလာက္ ပက္ျဖန္းေပးရံုျဖင့္ ကာကြယ္ေပး နုိင္ပါသည္။ ဤနည္းစနစ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဆက္တိုက္ က်င့္သံုးသြားပါက တေျဖးေျဖးျဖင့္ ေပါင္းေပါက္ေရာက္မွဳလညး္ ေလ်ာ့နည္း သြားေစပါသည္။
သဘာ၀၀န္္းက်င္မပ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရး (Conservation Agriculture)
စာေရးသူသည္ ေဖၚျပပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို VOICE ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ အဓိကအာျဖင့္ မရွုိ႕-မထြန္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းစနစ္အတိုင္း လားရွိုးျမိဳ႕နယ္ စံျဖတ္ေက်းရြာမွ ဦးအုိက္ေစာသည္ Welthungerhilfe (WHH) စီမံကိန္းထံမွ နည္းစနစ္မ်ားကိုသာ ရယူကာ ၂၀၁၁ခုနစ္၊ မိုးရာသီတြင္ သူ၏ ေတာင္ယာကြက္ အေဟာင္း၌ ေျပာင္းဖူးကို ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိိဳးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ယာကြက္၏ အပိုင္းတစ္၀က္ကို မရွို႕-မထြန္နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျပီး က်န္တစ္၀က္ကို သမရိုးက်နည္းစနစ္ျဖင့္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ မရွို႕-မထြန္နည္းစနစ္ သည္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ စိုက္ပ်ိဳး သိရွိခဲ့ရသျဖင့္ ယခုလာမည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ကြက္လံုး မရွုိ႕-မထြန္ နည္းစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးစိုက္ပ်ိဳး ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမအပတ္ အတြင္းမွာပင္ ယခုႏွစ္က ေျပာင္းဖူးပင္ေဟာင္း အားလံုးကို ခုတ္ပိုင္ းျဖတ္ေတာက္ ျပီး ေတာင္ယာကြက္ ေျမျပင္အႏွံ႕ ေကာင္းစြာ ဖံုးအုပ္ထားျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။
Welthungerhlife (WHH) စီမံကိန္းႏွင့္ မရွုိ႕-မထြန္စိုက္နည္းစနစ္
Welthungerhilfe(WHH) အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ အေျခစိုက္သည့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ရံုးခ်ဳပ္ကို ဖြင့္လွစ္ ထားရွိျပီး ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုးျမိဳ႕ တြင္လည္း စီမံကိန္းရံုးခြဲ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားကာ ေက်းရြာ(၂၆)ရြာတြင္ ဆင္းရဲသားဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဘက္စံုအကူအညီေပးမွဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မရွို႕-မထြန္ နည္းစနစ္ကို ၂၀၁၁ခုနစ္ မိုးရာသီကတည္းက စီမံကိန္းေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား အၾကား ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ျပီး ဦးအိုက္ေစာ၏ ေျပာင္းဖူး စံျပကြက္ သို႔လည္း မိသားစုေပါင္း (၈၀၀)ေက်ာ္ ကို ေခၚယူ ျပသေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုနစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းပိုင္း တြင္လည္း မရွို႕-မထြန္ နည္းပညာေပး သင္တန္းမ်ားကို စီမံကိန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၂ မိုးရာသီတြင္ ဤနည္းစနစ္ကို စီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူ အမ်ားအျပားသည္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခိ်န္မွ စတင္ျပီး ယမန္ႏွစ္ကေျပာင္းဖူးကြက္ အေဟာင္းမ်ားကို စတင္၍ ခုတ္ျဖတ္ကာ စိုက္ကြက္ ေျမျပင္အႏွံ႕ ဖံုးအုပ္ ေပးသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။
မရွို႕-မထြန္နည္းစနစ္ကို ကမာၻေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကရာ အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိက တိုက္ တို႔တြင္ အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္မူ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ တို႕တြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ (WHH) စီမံကိန္းသည္ ပထမဦးစြာ နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။
တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ခ်က္
၂၀၁၂မိုးရာသီ စိုက္ပိ်ဳးရာသီလည္း မၾကာခင္ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေျပာင္းဖူးကို ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိၾကသည့္ ေတာင္သူ အမ်ားအျပားသည္ မတ္လကုန္ပိုင္း ေလာက္တြင္မွ ယခင္ႏွစ္ ေျပာင္းဖူးပင္ေဟာင္း မ်ားကို ခုတ္ပစ္ကာ မီးရွို႕၍ ထြန္ယက္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ေဆြးေျမ႕ျပီး ေျမၾသဇာ ျပန္္ျဖစ္သြား ၾကရမည့္ အပင္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးပစ္ ေနၾကသည္မွာ ဆံုးရွံုးမွဳ မ်ားလွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မီးရွို႕ ဖ်က္ဆီးပစ္မည့္ အစား မရွုိ႕-မထြန္ နည္းစနစ္ကို လုိက္နာ က်င့္သံုး၍ ကိုယ့္ေျမကြက္ထဲသို႔ သဘာ၀ေျမေဆြး ေျမၾသဇာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ျပန္လည္ ျဖည့္စည္းသင့္ လွပါသည္။ မရွို႕-မထြန္နည္းစနစ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ယခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ အတြင္းမွာပင္ ေျပာင္းဖူး အကြက္ေဟာင္း မ်ားကို ခုတ္ထြင္ျပီး ေျမျပင္အႏွံ႔ ဖံုးအုပ္ ေပးထားရမည့္အခိ်န္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက လားရွိုး(WHH) ရံဳး(၀၈၂-၂၃၉၂၂၊ ၀၈၂-၃၀၀၅၀၊ ၀၉-၄၇၃၀၂၄၅၇) သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းနုိင္ ပါသည္။ စံျဖတ္ရြာမွ ဦးအိုက္ေစာ၏ အကြက္သို႔ လာေရာက္ လိုပါကလည္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
ဤရာသီတြင္ ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားေဒသ အႏွံ႔အျပား၌ ေတာင္ယာခုတ္၍ ေတာမီးရွို႕ၾကျခင္းကို အမ်ားအျပား လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကရာ ေကာင္းကင္အႏွံ႔ သစ္ရြက္ေျခာက္ ျပာမွုန္႔မ်ား အႏွံ႔အျပား ရွိေနတတ္ ၾကပါသည္။ ေလထုထဲသို႔ မွန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ ေပးသကဲ့သိုု႔ ရွိပါသည္။ ဤကိစၥကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ႏွင့္ မရွို႕-မထြန္ နည္းစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း အားျဖင့္လည္း ဆံုးရွံုး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည့္ ေျမဆီၾသဇာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရာ ေရာက္ရွိကာ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ရာ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈။ )
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၁ ရက္
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ )

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒဟုေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၅၇)       ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။


သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
လႊတ္ေတာ္႐ံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၇၈/၂၀၁၂)
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၅ ရက္
( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ )
ေျမသိမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေသာ ေျမသိမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၁၁ အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ေက်ာ္စိုး၊
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
လႊတ္ေတာ္႐ံုး။

ေျမသိမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၉။ )
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္
( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ )

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ေျမသိမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ The Land Acquitsiton (Mines) Act, 1885ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။(ပံု)
သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူ အက္ဥပေဒကို႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉။ )
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၁ ရက္
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ )

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ     ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူ အက္ဥပေဒ (The Custodian of Movable           Property, 1945)ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။


သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Wednesday, August 13, 2014


တညင္းသီးကုိ English လုိ Djenkol Bean လုိေခၚၿပီး၊ သူ႔ရဲ့ Scientific name ကေတာ့ Pithecolobium -lobatum လုိ႔ဆုိပါတယ္။ တညင္းသီးမွာ လူကုိအက်ဳိးျပဳတဲ့ ဗီတာမင္ဓာတ္ပါဝင္မႈ မ႐ွိပါဘူး။ သူ႔မွာ ပါဝင္တာကေတာ့ လူကုိ ဒုကၡေပး ႏုိင္တဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ပါ။ တညင္းသီးမွာ Djenkolic acid ဆုိတဲ့ အဆိပ္ေတြ ၀.၃% ကေန ၁.၃% အထိပါဝင္ပါတယ္။ တညင္းသီးဟာ အဆိပ္သင့္တတ္တဲ့ အစားအစာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တညင္းသီးအဆိပ္သင့္ တာကုိ Djenkilism လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဆုိး႐ြားဆုံးကေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုစလုံး တစ္ၿပဳိင္နက္ပ်က္စီးၿပီး အသက္ဆုံး႐ႈံးတဲ့အထိ ျဖစ္ႏုိင္တာပါပဲ။
တညင္းသီးေပါတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ေရႊက်င္နဲ႔ သံေတာင္ႀကီးေဒသေတြမွာ တညင္းသီးအဆိပ္သင့္မႈ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါတယ္။ ရာသီမွာ အဆုိးဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ႐ွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆိပ္သင့္တဲ့အခါ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ၿပီး စနစ္တက်ကုသမႈ မခံယူရင္ေသဆုံးဖုိ႔ လမ္းပုိမ်ားတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

အဆိပ္သင့္ျခင္း

တညင္းသီးအဆိပ္ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံေမာ္လီက်ဳးကေတာ့ အပ္ေခ်ာင္းပုံေလးေတြကုိ ပုတီးသီသလုိသီထားတဲ့ ပုံျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္႐ွည္ၿပီး တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အလြယ္တကူ ခ်ိတ္တြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္မွာ အဆိပ္ေတြဝင္လာရင္ အသည္းကပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္က အညစ္အေၾကးေတြကုိ စြန္႔ထုတ္ေပးပါတယ္။ တညင္းသီးစားလုိက္ရင္ ပါဝင္တဲ့ အဆိပ္ေတြဟာ ေသြးထဲကုိ အရင္ေရာက္သြားပါတယ္။ ၿပီးတဲ့ အခါ အသည္းကုိေရာက္ပါတယ္။ အသည္းဟာ ခႏၶာကုိထဲကုိ ေရာက္လာတဲ့ အဆိပ္ေတြကုိ ပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ တညင္းသီးမွာပါတဲ့ အဆိပ္ကုိေတာ့ ပ်က္ျပယ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေက်ာက္ကပ္ ကေနစြန္႔ထုတ္ဖို႔ၾကဳိးစားရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တညင္းသီးအဆိပ္ေမာ္လီက်ဳးရဲ့ တည္ေဆာက္ပုံေၾကာင့္ ဆီးျပြန္ငယ္ေလးေတြ ပိတ္ဆုိ႔တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးအပ္ေခ်ာင္းပုံ အဆိပ္ေမာ္လီက်ဳးေတြကထုိးလုိ႔ ေသြးေၾကာေလးေတြ ေပါက္တတ္္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဆီးသြားရင္ ေသြးပါတာ၊ ဆီးသြားနည္းတာေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ ပုိၿပီးဆုိးလာတဲ့ အခါဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ၿပီး ဆီးလုံးဝသြားလုိ႔ မရျဖစ္လာပါမယ္။ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုစလုံးက ဆီးမထြက္ႏုိင္လုိ႔ တင္းလာၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ နာက်င္လာပါမယ္။ ေသြးထဲမွာ Urea နဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ေတြမ်ားလာၿပီး ေဆး႐ုံကုိအခ်ိန္မီ တက္ေရာက္ကုသမႈ မခံယူရင္ အသက္ေသဆုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိ ႐ုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း (Acute renal failure) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္စက္ (Renal dialysis) နဲ႔ အခ်ိန္မီကုသ ႏုိင္မွသာ အျမန္ဆုံး သက္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တညင္းသီးစားမယ္ဆုိရင္

တညင္းသီးမွာပါတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ဟာ ေရမွာအနည္းငယ္သာ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့အဆိပ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ဝင္ႏႈန္းက ၀.၅% သာျဖစ္ပါတယ္။ တညင္းသီးကုိ ျပဳတ္လုိက္ရင္ အဆိပ္ဓာတ္နည္းနည္းသာ ေပ်ာ္ဝင္ၿပီးျပည့္ဝသြားတဲ့ အတြက္ အဆိပ္ေတြထပ္ၿပီးမေပ်ာ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရနဲ႔ျပဳတ္တဲ့ အခါ တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္မွ ငါးႀကိမ္ထိ ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ျပဳတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳတ္ၿပီတဲ့ ေရေတြကုိလည္း သြန္ပစ္ၿပီး ေရအသစ္နဲ႔ ထပ္ျပဳတ္ရမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ အႏၱရယ္ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့သြားမွာပါ။ တညင္းသီး အဆိပ္ဟာ 300ֹC ေက်ာ္မွသာ ဓာတ္ျပယ္ပ်က္စီးပါတယ္။ ေရဆူမွတ္ဟာ 100ֹC သာ႐ွိတာေၾကာင့္ဘယ္လုိမွ ဓာတ္မျပယ္ႏုိင္ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔မ်ား မီးဖုတ္ၿပီးစားရင္ အဆိပ္ေတြဟာ ဓာတ္လည္းမျပယ္၊ အျပင္လည္းမေရာက္ေတာ့ 100% ခႏၶာကုိယ္ထဲေရာက္ၿပီး ဒုကၡေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တညင္းသီးကုိ ဆားရည္မွာ ၾကာၾကာစိမ္ၿပီးစာရင္ေတာ့ အဆိပ္ေတြေတာ္ေတာ္ေလး ေလ်ာ႔နည္းသြား တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ တညင္းသီး အဆိပ္ဟာ ဆားရည္မွာအလြယ္တကူ ေပ်ာ္ဝင္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းအရ pH မ်ားေလေလ ေပ်ာ္ဝင္မႈ Solubility မ်ားေလေလျဖစ္ပါတယ္။ အနံ႔ျပင္းျပင္း၊ အဆိပ္ျပင္းျပင္း တညင္းသီးစားၿပီးတဲ့အခါ ပါးစပ္မွာနံေနတာ၊ ဆီးသြားရင္ အနံ႔ဆုိးတာေတြဟာခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ အဆိပ္ေတြဝင္ေနၿပီလုိ႔ ဆုိလုိတာပါပဲ။ တညင္းသီးအဆိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး WHO (1970),South East Journal of Tropical Medicine (1978) စသျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေရးသား ထားတာေတြ လည္း႐ွိပါတယ္ လုိ႔ဆုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားၿပီးရင္ ခႏၶာကုိယ္ကုိလည္း ဒုကၡေပးသလုိ အိမ္သာထဲမွာလည္း အနံ႔ဆုိးေပးတဲ့ ဒီလုိ အသီးကုိ အားလံုး တတ္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ မစားသင့္ဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ အပင္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေျမႀကီးတြင္းသုိ႔ ထယ္ထိုးျမဳပ္ႏွံၿပီး ေဆြးေျမ့ေစကာ ေျမၾသဇာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းကို သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ေကၽြးျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အပင္ႀကီးထြားမႈျမန္ၿပီး အေစ့ အလြယ္တကူရႏိုင္ေသာ အပင္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအပင္မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ထရိုဂ်င္ အဟာရ (အပင္ႀကီးထြားမႈ အားေပးသည့္ ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ တြင္ပါေသာ အဓိက ဓာတ္) ကို ေျမႀကီးထဲ ျပန္လည္ ထည့္ေပးေသာ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳမႈ မ်ားသည္။

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
 • မ်ိဳးေစ့ရရွိမႈလြယ္ကူၿပီး ေစ်းသက္သာမႈရွိျခင္း
 • အပင္ေပါက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားမႈ ရွိျခင္း
 • အပင္ႀကီးထြားမႈ ျမန္ၿပီး အရြက္မ်ားမ်ား ထြက္ႏိုင္မႈရွိျခင္း
 • ေရလိုအပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ အၾကမ္အတမ္းခံႏိုင္ျခင္း
 • ပဲ အမ်ိဳးအႏြယ္ဝင္ ျဖစ္ျခင္း
 • ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး လြယ္ကူစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္း ပစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွိမ္ႏွင္းရလြယ္ျခင္း (ေပါင္းအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္)
 • စိုက္မည့္ သီးႏွံအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္း
 • စိုက္ခင္း ဧရိယာ အသံုးခ်ႏုိင္မႈ (ပလပ္ဧရိယာ)
 • အဓိက သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးမည့္ အခ်ိန္
သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ စိုက္ပ်ိဳး ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳး ျပဳလုပ္မည့္ ေျမကြက္တြင္ အစိုဓာတ္အသင့္တင့္ရွိရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ေရေပးသြင္းရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သစ္စိမ္ေျမၾသဇာသည္ အခ်ိန္တိုတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရမည့္ အပင္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္း ရန္ႏွင့္ ေျမႀကီး အတြင္း ထုိးျမဳပ္ၿပီးေႏွာက္ ေကာင္းစြာ ေဆြးေျမ႕ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အစိုဓာတ္ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုဓာတ္ မလံုေလာက္ပါက သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ အပင္မ်ား ေဆြးေျမ႕ဖို႔ ၾကာသြားႏိုင္သည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ သီႏွံမ်ားအတြက္ အဟာရ ဓာတ္ရရွိမႈ နည္းသြားႏုိင္ပါသည္ (ေျမႀကီးထဲမွ အဟာရမ်ားကို သစ္စိမ္း ေျမၾသဇာအပင္မ်ားက စားသံုးထားၿပီး မေဆြးေျမ႕ေသးေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးထဲ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းမေပးႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္)။ ထိုေၾကာင့္ မိုးနည္းေသာေဒသ၊ အစိုဓာတ္ ထိန္းထားႏိုင္မႈ အားနည္းေသာ ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေရရရွိမႈ အေပၚမူတည္၍ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ စို္က္ပ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ သင့္မသင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ထယ္ထိုးျမွဳပ္ႏွံရမည့္ အခ်ိန္

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ အပင္မ်ားကို ထယ္ထိုးျမွဳပ္ရမည့္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္မ်ား၏ သဘာဝအရ ပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ အပင္တြင္း အဟာရမ်ား ျပည့္ဝေနၿပီး ပင္စည္မ်ားမွာ မရင့္ေသးသည့္ အတြက္ ေဆြးေျမ႕ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မလိုအပ္ပါ။
ထိုထက္ ပိုထားပါက အဟာရမ်ားမွာ အသီးမ်ား၊ အေစ့အဆန္မ်ား ထဲတြင္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ပင္စည္မ်ား မာေၾကာလာကာ ေဆြးေျမ႕ခ်ိန္ ၾကာျမင့္လာပါမည္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ထက္ေစာၿပီး ေျမျမွဳပ္ ပါက ေဆြးေျမ႕ ခ်ိန္ ျမန္ေသာ္ လည္း အပင္ အရြယ္အစား ေသးသည့္ အတြက္ အဟာရ ရရွိမႈ နည္း မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယာေျမ၊ ယာသီးႏွံမ်ား အတြက္ ေျမျမွဳပ္ၿပီး တစ္လၾကာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ လယ္ေျမ မ်ား တြင္မႈ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ေကၽြးၿပီး ၂-၃ ပတ္ၾကာ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။
သစ္စိမ္းေျမၾသဇာကို အပင္ တုိက္ရိုက္ မစုိက္ပ်ိဳးဘဲ အျခားေနရာမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အရြက္စိမ္းမ်ား ဥပမာ ေဘာစကိုင္း၊ ကုကၠိဳလ္၊ ညံပင္ စသည္တုိ႔ကို ခူးယူသယ္ေဆာင္ၿပီး စို္က္ခင္းထဲတြင္ ထယ္ ထိုးျမွဳပ္ႏွံ၍ ေျမၾသဇာျပဳ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အကိုင္းႏုမ်ား၊ အရြက္မ်ားကို သီးျခားသန္႔ယူၿပီး ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာက ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်းသံုးတာထက္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုသက္သာေစပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ ရွိရံုနဲ႔ မိမိစိုက္ခင္းထဲကို ေျမၾသဇာ လြယ္ကူစြာ ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်း ထည့္သြင္း မည္ဆိုပါက (ကိုယ္ပိုင္ေမြးျမဴ မထားပါက) ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ အျပင္ ထိုအညစ္အေၾကးမ်ား ထဲတြင္ ေပါင္းေစ့မ်ားစြာ ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သယ္ယူျခင္း၊ စိုက္ခင္း တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ႏွင့္ ေျမႀကီးထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးရန္ ထပ္ဆင့္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။
သဲဆန္ေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာသည္ သဲဆန္ေသာ ေျမမ်ားကို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အဟာရကိုပါ ျမင့္တက္ေစပါသည္။ အပင္ အဟာရမ်ား မိုးေရႏွင့္ ပါမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး စိုက္ပ်ိဳပင္မ်ားအတြက္ အဟာရျပန္လည္ ထုတ္ေပးပါသည္။

ေျမေနသတၱဝါမ်ားအတြက္

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေျမႀကီးထဲတြင္ အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ တီေကာင္မ်ား ပြားမ်ားေစပါသည္။ ထိုအက်ိဳးျပဳ သက္ရွိမ်ား မ်ားေလေလ အပင္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အဟာရမ်ားကို ၿဖိဳခြဲေပးႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

ေစးေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း

ေစးေသာ ေျမမ်ားတြင္ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစသည္။ ၾသဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေနအပူေၾကာင့္ ေျမမ်ား ေျခာက္ေသြ႕ေသာၿပီး ပက္ၾကားအက္ျခင္း မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေျမဆီလႊာ တုိက္စားခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးဝင္ဆံုးေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာကို ေလနဲ႔ ေရတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ စိုက္ခင္း တစ္ခုလံုးကို အျပည့္စိုက္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိတဲ့မ်ိဳးမွာ သစ္ႏွံမစိုက္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ယခုလို သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ စိုက္ဖို႔ ေရႊးခ်ယ္ လိုက္တာ မွန္ကန္ပါသည္။

အရင္းအႏွီးမလိုအပ္ျခင္း

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာက လံုးဝ အရင္းအႏွီး မလိုအပ္ပါ။ မိမိဘက္က စိုက္ထုတ္ရန္မွာ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ အခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ တစ္ကြင္းတစ္စပ္လံုး စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ရင္ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ပဲတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သစ္စိမ္းေျမၾသဇာအျဖစ္ စိုက္ၿပီး ပစ္ထားလိုက္ပါ။ ေျမႀကီးထဲကို သီးႏွံပင္ေတြအႀကိဳက္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေတြ အမ်ားႀကီး ထည့္ေပးေနပါလိမ့္မည္။

ေျမႀကီးကို လႊမ္းၿခံဳေပးမည့္ ေစာင္တစ္ထည္

အပင္ႀကီးထြားမႈျမန္တဲ့ အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး စိုက္ထား လိုက္ မည္ ဆိုပါက ေပါင္း ေပါက္ေရာက္မႈ နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ပါသည္။ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ပင္ေတြရဲ႕ အရြက္ေတြက တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ယွက္ၿပီး ေျမႀကီးကို ေစာင္ တစ္ထည္လို ၿခံဳလႊမ္း ထားေပး တဲ့အတြက္ ေပါင္းပင္ေတြ အလင္းေရာင္ မရတဲ့ အခါ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္မႈ ကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာကို ႏွစ္ရာသီ သံုးရာေလာက္ ဆက္တိုက္ စိုက္ပ်ိဳးကပါ ေပါင္းေပါက္ေရာက္မႈကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမႀကီး အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညွိေပးျခင္း

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ပင္ေတြက ေျမႀကီးရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါသည္။ ေႏြရာသီအခ်ိန္မွ ေျမႀကီးကို အပူခ်ိန္ အရမ္းမတက္ေအာင္ ထိန္းထားေပးႏုိင္သလို ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္မွာလည္း ေျမႀကီး အပူခ်ိန္ အရမ္းက် မသြားေအာင္ ကူညီေပးျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးတြင္းရွိ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝ မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမွင့္ေပးေနပါတယ္။

အျမစ္နက္နက္ ထုိးဆင္းႏိုင္ျခင္း

သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ ပင္ေတြ၏ အျမစ္ေတြက ေျမႀကီး နက္နက္ထဲသို႔ ဆင္းႏိုင္ၿပီး အပင္ အဟာရေတြကို အေပၚယ ံေျမဆီလႊာသို႔ သယ္ေဆာင္ေပး ပါတယ္။ သာမန္ သီးႏွံပင္ေတြရဲ႕ အျမစ္ေတြသည္ အေပၚယံ ေျမဆီလႊာ မွာသာ ရွိေန တတ္ၾက ပါသည္။ အျမစ္နက္နက ္ဆင္းသြားၿပီး ထိုအျမစ္မ်ား ေဆြးေျမ႕သြားတဲ့ အခါမွာ ေျမေဆြး အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေပးသြား ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အျမစ္နက္နက္ ဆင္းသြားျခင္း အားျဖင့္ တီေကာင္မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္း ထြင္ေပးၿပီး ျဖစ္သြားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ က်န္းမာေရး
 
သစ္စိမ္းပင္ေတြက သီးႏွံပင္ေတြကို ကူညီေပးရံုသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ကူညီေပးပါသည္။ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားမ်ားသံုးဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေလ်ာ့သံုးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမႀကီးနဲ႔ ေရထဲသို႔ ဓာတ္တုအဆိပ္ေတြ စီးဆင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုစားသံုးမည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားထဲတြင္ ဓာတုအဆိပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေလ်ာ့ သံုးျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Monday, August 11, 2014

ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​မွာ ပိုး​သ​တ​္​ေ​ဆး​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ က်​န​္း​မာ​ေ​ရး​ထိ​ခိုက္တဲ့​သူ​ေ​တြ၊ အသက္ဆုံး​႐ႈ​ံး​သြား​တဲ့​ေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​ေ​န​ပါ​ၿ​ပီ။ အဓိက အ​ေ​ၾ⁠ၾ​ကာ​င​္း​အရ​င​္း​မွာ ပိုး​သ​တ​္​ေ​ဆး​ကို အႏ​ၲ​ရယ္က​င​္း​စြာ ကိုင္တိုင္အ​သုံး​ျ​ပဳ​တတ္တဲ့ အသိ​ပညာ ျ​ဖ​န​္​႔​ေ​ဝ​မႈ န​ည​္း​ပါ​ျ​ခ​င​္းႏွ​င​့္ လ​က​္ေ​တြ​႕ မက်​င​့္​သုံး​ႏို​င​္ျ​ခ​င​္း​တို​႔​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ယခု ဗီ​ဒီ​ယို​ကို ျ​မန္မာ့ စိုက္ပ်ိ​ဳး​ေ​ရး လုပ္င​န​္းႏွ​င​့္ ျ​မန္မာ့​အသံႏ​ွ​င​့္ ႐ု​ပ​္ျ​မင္သံ​ၾ​ကား တို​႔​က ပူး​ေ​ပါ​င​္း​စီ​စ​ဥ​္ ႐ိုက္ကူး ထား​တာ​ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး ပိုး​သ​တ​္​ေ​ဆး​ကို ဘယ္လို အႏ​ၲ​ရယ္က​င​္း​စြာ အသုံး​ျ​ပဳ​ရ​မ​ယ​္ ဆို​တာ​ကို ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​ပါ​တ​ယ​္။ ေ​တာင္သူ ပညာ​ေ​ပး သင္တ​န​္းျ​ပဳ​လု​ပ​္​ေ​န​ၾ​က​သူမ်ား၊ ပိုး​သ​တ​္​ေ​ဆး ကု​မ​ၸ​ဏီ ဝန္ထ​မ​္းမ်ား​ႏွ​င​့္ ေ​တာင္သူမ်ား​ႏွ​င​့္ လက္တြဲ လုပ္ကို​င​္​ေ​န​တဲ့​သူမ်ား​မွ တစ္ဆ​င​့္ ေ​တာင္သူမ်ား​ထံ​သို​႔ ျ​ပန္လ​ည​္ ျ​ဖ​န​္​႔ျ​ဖဴး​ေ​ပး​ႏိုင္လိ​မ​့္​မည္ဟု ယုံ​ၾ​ကည္ပါ​တ​ယ​္။Ref: Green Way Myanmar

အချစ်​ဆုံး ရင်သွေး​ငယ်
လြယ္လြယ္ ကူကူ ေဖ်ာ္စပ္ အသုံးျပဳ ႏိုင္တဲ့ ပင္လုံးျပန္႔ သဘာ၀ ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳး ကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

 ပါဝင္ေသာပစၥည္း

ၾကက္သြန္ျဖဴ    - ၃ က်ပ္သား
ေရနံဆီ           - (၁-၂) ဇြန္း
င႐ုပ္သီးစိမ္းအရင့္ - ၁ က်ပ္ခြဲသား
ဂ်င္း              - ၁ က်ပ္ခြဲသား
ေရ                - ၃ လီတာ (ေရသန္႔ဗူး ၃ ဗူး)

ျပဳလုပ္ပုံ ႏွင့္ သုံးစြဲနည္း
 • ၾကက္သြန္ျဖဴ (၃) က်ပ္သားကို ညက္ေအာင္ ေထာင္းၿပီး ေရနံဆီ (၁)ဇြန္း ႏွင့္ တစ္ည စိမ္ပါ။
 • င႐ုပ္သီးစိမ္းရင့္ တစ္က်ပ္ခြဲသား ႏွင့္ ဂ်င္း တစ္က်ပ္ခြဲသား ကို ညက္ေအာင္ ေထာင္းထားပါ။
 • ေရ (၁) လီတာ မွာ ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာ ကြမ္းသီးလုံးခန္႔ ကို ေရာ၍ ေဖ်ာ္ပါ။ (အရည္-၁)
 • ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွင့္ ေရနံဆီ အေရာကို ေရ (၁)လီတာ ႏွင့္ ေရာၿပီး အရည္ကို စစ္ယူပါ။ (အရည္-၂)
 • ေထာင္းၿပီးသား င႐ုပ္သီးစိမ္း ႏွင့္ ဂ်င္း အေရာကို ေရ (၁) လီတာ ႏွင့္ ေရာၿပီး အရည္ကို စစ္ယူပါ။ (အရည္-၃)
 • အရည္ သုံံးမ်ိဳးလုံးကို ေရာစပ္၍ ပိုးက်ေသာ စိုက္ခင္းမွာ ပက္ဖ်န္း ႏိုင္ပါသည္။
 • ပင္လုံးျပန္႔ အာနိသင္ရွိ၍ သီးလုံး ေဖာက္ပိုး၊ ထြာေကာင္၊ ခူေကာင္ မ်ား အတြက္ အထူး သင့္ေတာ္ ေသာေဆး ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။   ။ ေရ ထပ္ေရာ စရာ မလိုပဲ အသင့္ ပက္ျဖန္း ႏိုင္သည့္ အသင့္သုံး ပိုးသတ္ေဆး ေဖ်ာ္ရည္ အမ်ိဳး အစား ျဖစ္ပါသည္။ Green Way အေတြ႕ အႀကဳံ အရ ၿခံ က်ဥ္းက်ဥ္း ေလးမွာ သာ ပက္ျဖန္း ဖူး ပါ သည္။ ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ဧက အက်ယ္ ႀကီးမ်ား အတြက္ မူ မိမိ ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ ပါသည္။

Ref: Green Way Myanmar

Sunday, August 10, 2014


၁။ ႏြားေခ်းစုေဆာင္းရန္အတြက္ အက်ယ္ (၁၁) ေပ ပတ္လည္ ရွိသည့္ ေရမဝပ္သည့္ ေျမေနရာတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။
၂။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေျမေနရာကို ေရမဝပ္ေစရန္ (၆) လက္မ အနက္၊ (၆) လက္မ အက်ယ္ ေရထုတ္ေျမာင္း ပတ္ပတ္လည္ တူးပါ။
၃။ အပူပို္င္းေဒသတြင္ အေငြပ်ံမႈနည္းေစရန္ႏွင့္ အစိုဓာတ္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ၂-၃ ေပခန္႔ က်င္း တူး၍ ထားႏိုင္သည္။
၄။ ႏြားေခ်းထားမည့္ေနရာအား ေနဒဏ္မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အမိုးအကာျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ မိုးနည္းေသာ ေဒသျဖစ္ပါက သစ္ပင္အရိပ္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
၅။ ႏြားက်င္ငယ္ရည္သည္ ႏြားမစင္ထက္ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ ပါဝင္မႈ အားေကာင္းသည့္အတြက္ ႏြားက်င္ငယ္ရည္ပါ စုေဆာင္းရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။
၆။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားတင္းကုတ္ ေျမေပၚတြင္ သစ္ရြက္ေျခာက္၊ ေကာက္ရိုး၊ ရိုးျပတ္၊ ျမက္ေျခာက္ စသည္တုိ႔ကို ျဖန္႔ခင္းၿပီး ႏြားမ်ားကို ထိုအခင္းေပၚတြင္ မစင္၊ က်င္ငယ္ စြန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ႏြားမစင္သာ မက ႏြားက်င္ငယ္ရည္ ပါ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ႏြားတင္ကုတ္ ရွင္းလင္းသည့္အခါ ႏြားမစင္၊ က်င္ငယ္ရည္ ေရာေနေသာ အမိႈက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ႏြားေခ်းစုေဆာင္းမည့္ ေနရာတြင္ ျဖန္႔ပံုသင့္ပါသည္။
၈။ အပင္ေျမၾသဇာ အဟာရတန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္မားေစရန္အတြက္ ယင္းအပံုေပၚတြင္ ထံုးမႈန္႔၊ မီးဖိုျပာ၊ စပါးခြံျပာ ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ ေဆြးေျမ႕ေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ပံုႏိုင္ပါသည္။
၉။ ေက်ာက္မႈန္႔၊ လေခ်းမႈန္႔ စသည္တို႔ကိုပါ အလိုရွိပါက ပါးပါး ျဖဴးထည့္ႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝရည္ (EM – Effective microbe) ကိုလည္း ျဖန္းေပး ႏိုင္ပါသည္။
၁၀။ ဤနည္းျဖင့္ တစ္ထပ္ၿပီး တစ္ထပ္ ႏြားေခ်းကို ႏွစ္ပတ္လည္ စုေဆာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။
၁၁။ ႏြားေခ်းပံု ထုထည္ႀကီးမားလာပါက အပံုၿပိဳမက် ေစရန္ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ အကာအရံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ ပါသည္။
၁၂။ အစိုဓာတ္ႏွင့္ အဟာရမ်ား အေငြ႕ပ်ံ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ နည္းပါး လာေစရန္ ႏြားေခ်းပံု ေပၚတြင္ ထန္းရြက္ေျခာက္မ်ား၊ ဝါးကပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိုးအကာ တစ္ခုခုျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ထားေပးပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

သံုးစြဲနည္း
 • စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားေသာ ႏြားေခ်းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ အထက္ေအာက္ သမေအာင္ ေရာေမႊေပးပါ။
 • မိမိစိုက္ပ်ိဳးမည့္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ခင္း ေျမျပင္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။
 • စိုက္ခင္းထဲသို႔ ေျမမျပင္မီ ႏြားေခ်းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခ်ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေနအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အဟာရဓာတ္မ်ား အေငြ႕ပ်ံ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းတြင္ ပါဝင္ေသာ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမ်ား ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းထည့္ၿပီးၿပီးခ်င္း ထယ္ထိုးျမဳပ္ႏွံ သင့္ပါသည္။
 • ႏြားေခ်းကို ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္လည္း ေရာေႏွာထည့္သြင္းပါက ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ကို အပင္မွ ၾကာရွည္စြာ စားသံုးႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မႀကဲပတ္မီ အနည္းဆံုး တစ္ညခန္႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုဓာတ္ ( လက္ျဖင့္ စုပ္ၾကည့္ပါက အလံုးမပ်က္ေသာ အေနအထား) တြင္ ႏြားေခ်းႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ေရာေႏွာ ဖံုးအုပ္၍ ႏွပ္ထားသင့္ပါသည္။
 • ေပါင္း ေပါက္ေရာက္မႈနည္းေစရန္ ေကာင္းစြာေဆြးေျမ႕ေသာ ႏြားေခ်းမ်ားကိုသာ စိုက္ခင္းတြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲသင့္ပါသည္။
အာနိသင္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားေသာ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာတြင္ ေအာက္ပါ အဟာရ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပမာဏမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အပင္အဟာရ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

အပင္အဟာရ
ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း
ႏုိင္ထရိုဂ်င္
၁.၄ %
ေဖာ့စပရပ္
၂.၁%
ပိုတက္စီယမ္
၁.၃%
ကယ္လ္စီယမ္
၂.၆%
မဂၢနီစီယမ္
၀.၂%
ဆာလဖာ
၁.၆%
ၾသဂဲနစ္ ကာဘြန္
၁၉.၇%

ၾသဂဲနစ္ကာဘြန္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


 • ေစးေသာေျမကို ဖြယ္လာေစျခင္း
 • သဲဆန္ေသာေျမကို ေစးလာေစျခင္း
 • အစိုဓာတ္ ထိ္န္းသိမ္းမႈ ေကာင္းျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းျခင္း
 • အပူအေအး မွ်တေစျခင္း
 • အဟာရဓာတ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ တျဖည္းျဖည္း ထုတ္လြတ္ေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

Ref: Green Way Myanmar
  

Saturday, August 9, 2014

လာမည့္ (၉ - ၁၀ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၄ ) ရက္ မနက္ဖန္၌ နာဂစ္ကဲ့သို႔ေသာ မုန္တိုင္းမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္း႐ိုးတန္း   ေဒသမ်ားသို႔ ဦးတည္ေနပါသည္။ ဧရာ၀တီ ရန္ကုန္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသို႔ အဓိက ဦးတည္ေနသည္ဟု သိရသည္။ နာဂစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ဘူးေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဧရာ၀တီ တိိုင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး   ျပည္နယ္မ်ားမွ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ  (၉ - ၁၀ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၄ ) ရက္ေန႔၌ အထူးသတိျပဳေနထိုင္ၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Friday, August 8, 2014

သားသမီးမ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျမႀကီးကို ရင္းႏွီးကာ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေနေသာ   ေတာင္သူမ်ားမွာ မေမာပန္းႏိုင္ေအာင္ ရွိၾကသည္ လယ္ယာေျမ သီးႏွံစပါး ထြက္ကုန္ကို   ေမွ်ာ္လင့္ရင္း   ေပါက္ျပားကို ေယာက္်ားႏွင့္ အတူ ရင္ေဘာင္တန္းကိုင္ေဆာင္ လုပ္ကိုင္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို သတိေမ့ေလ်ာ့ေနေတာ့၏ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမဖြံ႕ၿဖိဳးပါမွ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ သားသမီးမ်ား စား၀တ္ေနေရး ႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔အတြက္ အားကိုးႏိုင္မည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးရင္း ..........           သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမလက္လႊတ္ဆံုးရွံုးသူမ်ား၊ လယ္ယာေျမဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမေရရွည္ဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္
လယ္ယာလုပ္ငန္း၀င္ မိသားစုမ်ားကို အသိပညာမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ လယ္သမား သားသမီးမ်ား လယ္ယာေျမဖြံၿဖိဳးေရး  အသိပညာမွ်ေ၀ျခင္း သင္တန္းေပးေနေသာ G.P.I မွ ကိုတင္စိုးေဌးႏွင့္ လယ္ေတာသူတို႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအား ဤကဲ့သို႔ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ အသိပညာမ်ား
လယ္သမားမ်ားအတြက္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကိုလယ္သမားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အသိပညာ အတက္ပညာရ်င္မ်ားမွ ကူညီရန္လိုအပ္ေနသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရးတို႔၌ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး လြပ္လပ္စြာလႈပ္ရွား   ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသက္ေသြး၊ ေခၽြး မ်ားကိုေပးဆပ္ခဲ့ကာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚေပါက္လာေရး၊ အာဏာရွင္ စနစ္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားအား အမွတ္ ရေနပါေၾကာင္း


                           ေနာင္လာ ေနာင္သား ညီအစ္ကိုမ်ား


Thursday, August 7, 2014

 


           ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္၊ေရၾကည္၊ျမန္ေအာင္၊ေလးမ်က္နွာ ၊ဟသၤာတ၊ေက်ာင္းကုန္း၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္နွင့္ အျခားၿမို႔နယ္မ်ားတြင္ေရႀကီးႏွစ္ျမဳတ္မႈမ်ားကို ကူညီရန္ ယေန႔နံနက္ (၉း ၀၀) နာရီတြင္ ISchool သင္တန္းခန္းမ၌ ေတာင္သူ သင္တန္းေက်င္း GPI မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားလာေစသည္မွာ လူမ်ား၏ မလိုေလာဘမ်ားအျပင္ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိ္ခိုက္ေစသည့္ ခြင့္ျပဳမႈမ်ားလည္း အဓိက ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ I school room 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...