Sunday, August 10, 2014


၁။ ႏြားေခ်းစုေဆာင္းရန္အတြက္ အက်ယ္ (၁၁) ေပ ပတ္လည္ ရွိသည့္ ေရမဝပ္သည့္ ေျမေနရာတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။
၂။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေျမေနရာကို ေရမဝပ္ေစရန္ (၆) လက္မ အနက္၊ (၆) လက္မ အက်ယ္ ေရထုတ္ေျမာင္း ပတ္ပတ္လည္ တူးပါ။
၃။ အပူပို္င္းေဒသတြင္ အေငြပ်ံမႈနည္းေစရန္ႏွင့္ အစိုဓာတ္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ၂-၃ ေပခန္႔ က်င္း တူး၍ ထားႏိုင္သည္။
၄။ ႏြားေခ်းထားမည့္ေနရာအား ေနဒဏ္မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အမိုးအကာျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ မိုးနည္းေသာ ေဒသျဖစ္ပါက သစ္ပင္အရိပ္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
၅။ ႏြားက်င္ငယ္ရည္သည္ ႏြားမစင္ထက္ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ ပါဝင္မႈ အားေကာင္းသည့္အတြက္ ႏြားက်င္ငယ္ရည္ပါ စုေဆာင္းရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။
၆။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားတင္းကုတ္ ေျမေပၚတြင္ သစ္ရြက္ေျခာက္၊ ေကာက္ရိုး၊ ရိုးျပတ္၊ ျမက္ေျခာက္ စသည္တုိ႔ကို ျဖန္႔ခင္းၿပီး ႏြားမ်ားကို ထိုအခင္းေပၚတြင္ မစင္၊ က်င္ငယ္ စြန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ႏြားမစင္သာ မက ႏြားက်င္ငယ္ရည္ ပါ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ႏြားတင္ကုတ္ ရွင္းလင္းသည့္အခါ ႏြားမစင္၊ က်င္ငယ္ရည္ ေရာေနေသာ အမိႈက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ႏြားေခ်းစုေဆာင္းမည့္ ေနရာတြင္ ျဖန္႔ပံုသင့္ပါသည္။
၈။ အပင္ေျမၾသဇာ အဟာရတန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္မားေစရန္အတြက္ ယင္းအပံုေပၚတြင္ ထံုးမႈန္႔၊ မီးဖိုျပာ၊ စပါးခြံျပာ ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ ေဆြးေျမ႕ေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ပံုႏိုင္ပါသည္။
၉။ ေက်ာက္မႈန္႔၊ လေခ်းမႈန္႔ စသည္တို႔ကိုပါ အလိုရွိပါက ပါးပါး ျဖဴးထည့္ႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝရည္ (EM – Effective microbe) ကိုလည္း ျဖန္းေပး ႏိုင္ပါသည္။
၁၀။ ဤနည္းျဖင့္ တစ္ထပ္ၿပီး တစ္ထပ္ ႏြားေခ်းကို ႏွစ္ပတ္လည္ စုေဆာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။
၁၁။ ႏြားေခ်းပံု ထုထည္ႀကီးမားလာပါက အပံုၿပိဳမက် ေစရန္ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ အကာအရံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ ပါသည္။
၁၂။ အစိုဓာတ္ႏွင့္ အဟာရမ်ား အေငြ႕ပ်ံ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ နည္းပါး လာေစရန္ ႏြားေခ်းပံု ေပၚတြင္ ထန္းရြက္ေျခာက္မ်ား၊ ဝါးကပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိုးအကာ တစ္ခုခုျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ထားေပးပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

သံုးစြဲနည္း
 • စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားေသာ ႏြားေခ်းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ အထက္ေအာက္ သမေအာင္ ေရာေမႊေပးပါ။
 • မိမိစိုက္ပ်ိဳးမည့္ သီးႏွံအလိုက္ စိုက္ခင္း ေျမျပင္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။
 • စိုက္ခင္းထဲသို႔ ေျမမျပင္မီ ႏြားေခ်းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခ်ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေနအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အဟာရဓာတ္မ်ား အေငြ႕ပ်ံ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းတြင္ ပါဝင္ေသာ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမ်ား ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားေခ်းထည့္ၿပီးၿပီးခ်င္း ထယ္ထိုးျမဳပ္ႏွံ သင့္ပါသည္။
 • ႏြားေခ်းကို ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္လည္း ေရာေႏွာထည့္သြင္းပါက ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ကို အပင္မွ ၾကာရွည္စြာ စားသံုးႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မႀကဲပတ္မီ အနည္းဆံုး တစ္ညခန္႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုဓာတ္ ( လက္ျဖင့္ စုပ္ၾကည့္ပါက အလံုးမပ်က္ေသာ အေနအထား) တြင္ ႏြားေခ်းႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ေရာေႏွာ ဖံုးအုပ္၍ ႏွပ္ထားသင့္ပါသည္။
 • ေပါင္း ေပါက္ေရာက္မႈနည္းေစရန္ ေကာင္းစြာေဆြးေျမ႕ေသာ ႏြားေခ်းမ်ားကိုသာ စိုက္ခင္းတြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲသင့္ပါသည္။
အာနိသင္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားေသာ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာတြင္ ေအာက္ပါ အဟာရ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပမာဏမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အပင္အဟာရ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

အပင္အဟာရ
ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း
ႏုိင္ထရိုဂ်င္
၁.၄ %
ေဖာ့စပရပ္
၂.၁%
ပိုတက္စီယမ္
၁.၃%
ကယ္လ္စီယမ္
၂.၆%
မဂၢနီစီယမ္
၀.၂%
ဆာလဖာ
၁.၆%
ၾသဂဲနစ္ ကာဘြန္
၁၉.၇%

ၾသဂဲနစ္ကာဘြန္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


 • ေစးေသာေျမကို ဖြယ္လာေစျခင္း
 • သဲဆန္ေသာေျမကို ေစးလာေစျခင္း
 • အစိုဓာတ္ ထိ္န္းသိမ္းမႈ ေကာင္းျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းျခင္း
 • အပူအေအး မွ်တေစျခင္း
 • အဟာရဓာတ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ တျဖည္းျဖည္း ထုတ္လြတ္ေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

Ref: Green Way Myanmar
  

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...